top of page

PRIVACYBELEID

 

 

1.Partijen en voorwerp

The Lash Bar (hierna ‘The Lash Bar’ of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’)

Markt 96, 9800 Deinze

 

KBO/BTW: BE0748.580.375

E-mail: thelashbarbelgium@gmail.com

Telefoon: 0032484713422

 

The Lash Bar stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.thelashbar.be, (hierna de ‘Site’), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door The Lash Bar.

 

De term ‘Gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt The Lash Bar alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. The Lash Bar verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘wet’) en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d. i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’, hierna de ‘Verordening’).

 

The Lash Bar is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de ‘Verwerker’ of ‘onderaannemer’). In voorkomend geval verbindt The Lash Bar zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door The Lash Bar, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van The Lash Bar optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door The Lash Bar, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 

                  Een geautomatiseerde procedure; het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief; het gebruik van coockies; het delen van gratis inhoud.

 

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 

                  De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site te verzekeren; 

                  wettelijke verplichtingen tot het bijhouden van de gegevens.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, The Lash Bar de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 

                  De informatie die de Gebruikers verstrekken tijdens de aankoop op de website; naam, adres, e-    mailadres, geboortedatum en telefoonnummer

 

The Lash Bar verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het Privacybeleid.

 

 

5. Toestemming

 

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het Privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met The Lash Bar. Elke overeenkomst die The Lash Bar en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. De gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door The Lash Bar, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

 

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan drie jaar.

 

7. Ontvangers van de gegevens en openbaarmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van The Lash Bar voor zover adequate garanties worden geboden door de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met The Lash Bar voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen over het rechtstreeks gezag van The Lash Bar, en zijn met name verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. The Lash Bar zorgt ervoor dat zijn deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinde en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruikers vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zijn de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 

 

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: thelashbarbelgium@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Markt 96, 9800 Deinze.

 

 1. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de verordening, garandeert The Lash Bar het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

 • in geval de ontvanger gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;

 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel , leden 1 en 4 , van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruikers worden opgevraagd.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs de elektronische weg (bv. Via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

 

 1. Recht op rectificatie

The Lash Bar garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerste zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan The Lash Bar.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkende informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 1. Recht op uitwissing

De gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van de persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op de grond van de vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

 

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt op onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkende daarom verzoekt.

 

 1. Recht op gegevensportabiliteit

 

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben Gebruikers recht om van The Lash Bar hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat The Lash Bar dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de verordening.

 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

 

 1. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De gebruiker heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door The Lash Bar. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening, zal The Lash bar geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 

 1. Klachtrecht

 

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door The Lash Bar, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

 

                  Gegevensbeschermingsautoriteit

                  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                  Tel. +32 2 274 48 00

                  Fax. +32 274 48 35

                  E-mail: contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

9. Cookies

 

De Site maakt gebruik van Cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 

 1. Algemene principes

 

Een ‘Cookie’ is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie The Lash Bar samenwerkt.

 

Sommige van de cookies die gebruikt worden door The Lash Bar zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

 

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen

 

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

 1. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

 

Verschillende soorten cookies gebruikt door The Lash Bar op de Site:

 

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het The Lash Bar ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);

 • Tracking cookies: The Lash Bar maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het The Lash Bar mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteund de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

 

 1. Bewaartermijn voor cookies

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

 

‘ga’: 1 jaar (analytische cookies);’_gid’: alleen tijdens de sessie (functionele cookies): ‘MCPopupClosed’ (cookies van derder): 2 jaar

 

 1. Beheer van cookies

 

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmeringen van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de site zijn mogelijk of niet gedeeltelijk bruikbaar.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

 

Voor Gebruikers met een browser:

 

 

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zijn uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

12. Wijziging van het Privacybeleid

 

The Lash Bar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van The Lash Bar

 

14. Contact

 

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot het Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: thelashbarbelgium@gmail.com

bottom of page